Les critiques de Inochi mijikashi, koi seyo furyô shônen!