Les critiques de 1 Oto 5 Tsuma, Boku ga Moteru Riyû