Aure-magik
Notes (3)
1
2
3
4
5
6
7
1
8
9
2
10
Moyenne des notes
9,33
Trier par
L'attaque des titans

L'attaque des titans

Série TV animée
10
9,1
L'Attaque des Titans

L'Attaque des Titans

Manga
10
8,3
Amilova

Amilova

Global manga
8
6,6